BADACZE, ODKRYWCY, POSZUKIWACZE I PODRÓŻNICY

Jaka długa może być lista Polaków, którzy swoje życie poświęcili poszukiwaniu innych cywilizacji, badaniu nieznanych miejsc, odkrywaniu świata, a także podróżowaniu w szczególny sposób? Czy wszyscy pamiętają ich nazwiska? Długie zestawienie może zająć miesiące, albo nawet lata
i rozciągać się przez ponad 1000 lat Państwa Polskiego…

Wśród Wielkich Podróżników znajdują się Polacy, których odkryto, wpisano na karty historii, ruszono ich śladami przez świat, znajdują się również tacy, o których zapomniano. Czas, więc przywrócić ich pamięć.
Szereg wspomnień otworzy nas na egzotykę. Zapraszamy również współczesnych globtroterów, którzy przemierzają świat.

Konkurs 

Badacze, odkrywcy, poszukiwacze i podróżnicy
Pionierzy polskich wypraw i ekspedycji
Współcześni poszukiwacze szczęścia 

W poszukiwaniu nowych, zapomnianych Wielkich znajdziesz przygodę, zdobędziesz wiedzę i rozbudzisz w sobie pasje.

Prace zgodnie z regulaminem należy przesyłać na adres
redakcja.dookolaswiata@gmail.com

Każda praca powinna zawierać listę osób, które zmieniły historię, zasięg terytorialny podróży, bieg badań i odkryć, realizowane pomysły. Każda z postaci powinna zostać opisana w kilku zdaniach. Dodatkowym atutem będą przytaczane ciekawostki na temat zrealizowanych wypraw. Wszelkie informacje i wytyczne znajdziesz w regulaminie.

Prace będą ocenione przez Komisję Konkursową w składzie:  Agnieszka Siejka, Marek Fiedler, Piotr Makos, Maciej Klósak

Wśród zgłoszonych prac zostaną wybrane trzy najciekawsze relacje. Autorzy otrzymają nagrody w postaci książek, odzieży i sprzętu turystycznego oraz sportowego. Każdego miesiąca będzie również odbywało się losowanie nadesłanych zgłoszeń, wylosowane zgłoszenia otrzymają upominki. Każdy z uczestników może wziąć udział we wszystkich edycjach konkursu. Nagroda główna zostanie przyznana: za najlepsze prace i udział we wszystkich edycjach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu wszystkich edycji. Wyniki zostaną opublikowane na www.dookolaswiata24.pl
oraz w magazynie Dookoła Świata.

Komisja Konkursowa:

Agnieszka Siejka
– podróżniczka, inicjatorka i uczestniczka Pierwszej Polskiej Kobiecej Zimowej Ekspedycji Newtontoppen i wielu samotnych wypraw na Półwysep Arabski.

Marek Fiedler
kurator Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, podróżnik, tłumacz języka Indian północnoamerykańskich, syn Arkadego Fiedlera pioniera polskich podróży, badań i odkryć.

Piotr Makos
geograf; w latach 2002-2008 członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego; autor i producent oraz kierownik produkcji filmów dokumentalnych i audycji telewizyjnych (obecnie „Wojciech Cejrowski. Boso”); od 1991 roku miłośnik bezpośredniego kontaktu z aktywnymi wulkanami.

Maciej Klósak
podróżnik w pogoni za zaćmieniem słońca, uczestnik wyprawy autorskiego przejścia Jurka Majcherczyka Przez Kanion Colca do Źródeł Amazonki, Kamerun 2014 – Śladami pierwszej Polskiej wyprawy do Afryki 1882-1885

Informacje dla mediów:
Redakcja Dookoła Świata
www.dookolaswiata24.pl
redakcja.dookolaswiata@gmail.com 

Regulamin konkursu

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie „Badacze, Odkrywcy, Poszukiwacze i Podróżnicy. Pionierzy Polskich Wypraw i Ekspedycji” (dalej zwanego: Konkursem).

II. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest redakcja magazynu podróżniczego „Dookoła Świata” (dalej zwana: Organizatorem), reprezentująca Fundację Dookoła Świata z siedzibą w Myślęcinku, ul. Bielska 1.

III. UCZESTNIK KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby o ograniczonej zdolności prawnej za zgodą swoich opiekunów prawnych. Miejsce zamieszkania uczestnika Konkursu nie musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a więc udział w Konkursie brać mogą także członkowie Polonii oraz inne osoby posługujące się językiem polskim w stopniu umożliwiającym im wykonanie pracy konkursowej.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Wydawnictwa oraz ich osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu Karnego.
3. Osoba, która spełnia wskazane powyżej warunki oraz poprawnie zgłosi swój udział w Konkursie, zwana będzie w dalszej treści Regulaminu Uczestnikiem.

IV. CELE KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest w celu popularyzacji wiedzy o historycznych i współczesnych osiągnięciach Polaków i osób polskiego pochodzenia na niwach geografii, etnografii, etnologii, kultury etc.,
2. Celem Konkursu jest również szersze zainteresowanie magazynem podróżniczym „Dookoła Świata” i powiązanym z nim portalem http://dookolaswiata24.pl/, a także promowanie społeczności owego portalu.

3. Pośrednie cele Konkursu stanowią ponadto: promocja piśmiennictwa o tematyce turystyczno- podróżniczej, historycznej, kulturalnej, kształtowanie postaw czytelniczych, wzbudzanie zainteresowania historią, geografią i innymi dziedzinami wiedzy.

V. NAGRODY

1.Organizator przyznaje trzy równorzędne nagrody dla najlepszych prac oraz trzy równorzędne upominki wyróżniające.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
3. Nagrody zdobytej w Konkursie nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny bądź na inną nagrodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

4. Zwycięzcy w Konkursie nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5. Nagroda jest powiększona o część pieniężną nagrody, równą wartości podatku dochodowego należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości 10% całości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wraz ze zgłoszeniem swojego materiału na adres redakcji.
2. Praca ma mieć maksymalnie 10.000 znaków (łącznie ze spacjami), wykazaną ikonografię, zdjęcia, zdjęcia archiwalne.
3. W Konkursie wezmą udział poprawne zgłoszenia przesłane do dnia 30 czerwca 2024 r.

4. Poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs. Uczestnik jednocześnie:

a) potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia;
b) wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora newslettera z informacjami związanymi z portalem http://dookolaswiata24.pl/ i czasopismem „Dookoła Świata”;
c) wyraża zgodę na swoje członkostwo w społeczności portalu http://dookolaswiata24.pl/.
d) Wyraża zgodę na publikacje pracy konkursowej w postaci artykułu na portalu
www.dookolaswiata24.pl, w magazynie Dookoła Świata i portalach zaprzyjaźnionych, świadczących wzajemne usługi – w ramach promocji.
5. Uczestnik, którego praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową, stanie się Zwycięzcą i tym samym uzyska prawo do odebrania nagrody.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, np. wskutek awarii łącza internetowego bądź systemu Uczestnika.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych bądź danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje dyskwalifikacją i odebraniem prawa do nagrody.
8. Zgłaszając uczestnictwo w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że posiada pełne prawa do przesłanych treści oraz wyraża zgodę na ich publikację przez Organizatora.
9. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej bądź dóbr osobistych osób trzecich, związanych z nadesłanym zgłoszeniem i pracą.
10. Uczestnik, zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z przesłanych treści bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na poszczególnych polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej. W ramach udzielonej licencji uczestnik zezwala również na dokonanie opracowania zgłoszonych treści.

VII. DANE OSOBOWE

1. Uczestnik, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na publikowanie swoich danych osobowych, rozumianych, jako imię i nazwisko, podanie autora treści.

VIII. JURY I PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

1. Prace oceniane będą przez powołane przez Organizatora jury (zwane dalej: Komisją Konkursową).
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Agnieszka Siejka, Marek Fiedler, Maciej Klósak, Piotr Makos.
3. Prace uczestników poddane zostaną subiektywnej ocenie członków Komisji Konkursowej. Pod uwagę brane będę takie cechy prac, jak: wybór opisanych postaci i uzasadnienie tego wyboru, treść i forma opisów, w tym ich długość, styl, staranność językowa, dobór informacji o poszczególnych osobach, ciekawość i unikatowość przedstawionych informacji.
4. Od decyzji Komisji Konkursowej w kwestii wyboru zwycięzców Konkursu nie przysługuje zażalenie ani żadna inna forma reklamacji.

IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRODY

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego zakończeniu, na stronie http://dookolaswiata24.pl/
2. Osoby, których prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powiadomione zostaną o wygranej drogą e-mailową lub telefoniczną.

3. Nagrody przesłane zostaną Zwycięzcom na adres podany w zgłoszeniu.

X. UWAGI KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia – 17 luty 2015 rok.

Część druga konkursu ogłoszonego pod tym samym tytułem w 2019 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *