O nas

Fundacja Dookoła Świata została powołana na rzecz wspierania badań naukowych, turystyki, podróży, wypraw badawczo-naukowych w obszarze ekspedycji, turyzmu i geografii, edukacji
i czytelnictwa w Polsce i za granicą, a także w obszarze promocji Polski za granicą. Fundacja podejmuje działania na rzecz nauki w obszarze ochrony środowiska, zdrowia i zrównoważonego rozwoju.

Fundacja prowadzi:
– Bydgoski Klub Podróżnika;
– Czasopismo Dookoła Świata;
– projekty edukacyjne oraz inne związane z turystyką zdrowotną, aktywnością fizyczną, spójne z zadaniami zrównoważonego rozwoju i wiedzy o ekologii;
– warsztaty kulturoznawcze;
– imprezy terenowe: spływy, wycieczki;
– impresariat dla autorów książek oraz wsparcie promocyjne wydawnictw;

Cele Fundacji:

 1. Wspieranie badań naukowych.
 2. Wspieranie edukacji i czytelnictwa, w tym impresariat.
 3. Promocja Polski i dokonań Polaków w kraju i za granicą.
 4. Podejmowanie działań na rzecz nauki (ochrona środowiska, zdrowia i zrównoważonego rozwoju). Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz działanie mające na celu ochronę dziedzictwa materialnego i niematerialnego.
 5. Popularyzacja różnych form turystyki, rekreacji, sportu, kultury i dziedzictwa narodowego,
 6. Upowszechnianie wiedzy z zakresu krajoznawstwa, turystyki, geografii, historii, kultury fizycznej i sportu;
 7. Inspirowanie i organizacja działań w dziedzinie kultury, techniki, krajoznawstwa, turystyki oraz kultury fizycznej, geografii z elementami historii mającą na celu integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i współpracę między społeczeństwami;
 8. Prowadzenie poradnictwa w zakresie organizacji imprez kulturalnych, krajoznawczych, turystycznych i sportowych. Pomoc w realizacji działań CSR (społecznej odpowiedzialności) organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom.
 9. Udzielanie pomocy społecznej dzieciom i osobom wywodzącym się ze środowisk patologicznych, w tym osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dla tych osób, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 10. Promocja i organizacja wolontariatu.
 11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
 12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów.
 13. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 14. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.