Konkurs

                       KONKURS  I EDYCJA                                              


Kujawiak
 Kultura i tradycje Kujaw

 pod Honorowym Patronatem Starosty Bydgoskiego Wojciecha Porzycha


 Organizator konkursu:
Fundacja Dookoła Świata z siedzibą

Termin trwania konkursu:
26 listopada 2020 – 25 marca 2021

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy o kulturze i tradycji Kujaw, zachowanie tożsamości kulturowej i artystycznej w regionie oraz szersze zainteresowanie i zrozumienie swojej tożsamości regionalnej. Ponadto pośrednim celem jest wzbudzanie zainteresowania historią
i geografią regionu, promocja piśmiennictwa o tematyce turystyczno-podróżniczej, historycznej, kulturalnej, a także kształtowanie postaw czytelniczych.

Zasady konkursu:
Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie, w jednej z wybranych grup: pierwsza grupa 5-9 lat
i druga 9-12 lat. Młodsi Uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach indywidualnych przygotowanych dla najmłodszych zgodnie z grafikiem, a prace zgłoszone lub przygotowane na zajęciach będą w postaci rysunkowej. Grupa 9-12 lat może zgłaszać prace w dowolnej formie: fotograficznej, opisowej czy rysunkowej. Dzieci w wieku 9 lat mogą zgłosić swoje prace w jednej z wybranych grup.

Zgłoszenie do konkursu:
Przesłanie pracy na adres fundacji redakcja.dookolaswiata@gmail.com lub zapisanie dziecka – Uczestnika na warsztaty jest jednocześnie zgłoszeniem udziału w konkursie. Warsztaty zaplanowane są w małych grupach do 5 osób z zachowaniem obowiązujących zasad przewidzianych w zakresie Covid19.

Nagrody:
Organizator przyznaje nagrody dla najlepszych prac oraz upominki i dyplomy dla Uczestników. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.


REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie „Kujawiak. I edycja. Kultura i tradycje Kujaw” (dalej zwanego: Konkursem).
II. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Dookoła Świata” (dalej zwana: Organizatorem),
z siedzibą w Myślęcinku, ul. Bielska 1, 86-031 Osielsko.
III. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 5-12 lat za zgodą swoich opiekunów prawnych. Miejsce zamieszkania uczestnika Konkursu musi znajdować się w powiecie bydgoskim.
IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Przesłanie pracy na adres fundacji redakcja.dookolaswiata@gmail.com lub zapisanie dziecka – Uczestnika na warsztaty będzie jednocześnie zgłoszeniem udziału w Konkursie, a zgłaszający będzie w dalszej treści Regulaminu Uczestnikiem.
V. CELE KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest w celu popularyzacji wiedzy o kulturze i tradycji Kujaw.
2. Celem Konkursu jest również szersze zainteresowanie oraz zrozumienie swojej tożsamości regionalnej.
3. Pośrednie cele Konkursu stanowią ponadto: promocja piśmiennictwa o tematyce turystyczno-podróżniczej, historycznej, kulturalnej, kształtowanie postaw czytelniczych, wzbudzanie zainteresowania historią, geografią swojego regionu.
4. W Konkursie Uczestnicy podzieleni będą na dwie grupy wiekowe: pierwsza grupa 5-9 lat i druga 9-12 lat. Młodsi Uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach indywidualnych przygotowanych dla najmłodszych zgodnie z grafikiem, a prace zgłoszone lub przygotowane na zajęciach będą w postaci rysunkowej. Grupa 9-12 lat może zgłaszać prace w dowolnej formie: fotograficznej, opisowej czy rysunkowej.
VI. NAGRODY
1. Organizator przyznaje nagrody dla najlepszych prac oraz upominki i dyplomy dla Uczestników.
2. Nagrody zostały ufundowane w ramach dotacji przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
3. Nagrody zdobytej w Konkursie nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny bądź na inną nagrodę.
4. Zwycięzcy w Konkursie nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5. Nagrody w konkursie są wolne pod podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy lub zgłoszenia Uczestnika na adres redakcja.dookolaswiata@gmail.com
2. Praca może mieć nielimitowaną ilość znaków, zawierać zdjęcia, zdjęcia archiwalne oraz rysunki – ostateczna ilość stron dowolna.
3. W Konkursie wezmą udział wszystkie zgłoszone prace przesłane do 25 marca 2021 roku.
4. Poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs Opiekun prawny Uczestnika jednocześnie:
potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia; wyraża zgodę na publikacje pracy konkursowej dziecka w postaci artykułu / reportażu rysunkowego, fotograficznego na stronie bkp.dookolaswiata24.pl;
5. Uczestnicy, których prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, staną się Zwycięzcami i tym samym uzyskają prawo do odebrania nagrody.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, np. wskutek awarii łącza internetowego bądź systemu Uczestnika.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych bądź danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje dyskwalifikacją i odebraniem prawa do nagrody.
8. Zgłaszając uczestnictwo w Konkursie, Opiekun prawny Uczestnika potwierdza, że posiada pełne prawa do przesłanych treści oraz wyraża zgodę na ich publikację przez Organizatora.
VIII. DANE OSOBOWE
Opiekun prawny Uczestnika, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych, rozumianych jako imię i nazwisko, podanie autora treści zgodnie z zapisami ustawy RODO.
IX. JURY I PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
1. Prace uczestników poddane zostaną ocenie powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej. Pod uwagę brane będę takie cechy prac, jak: wybór tematu, treść i forma opisów, w tym ich długość, styl, staranność językowa (dla Uczestników starszej grupy), ciekawość i unikatowość przedstawionych informacji zarówno w formie rysunkowej, plastycznej, jak i pisanej.
2. Od decyzji Komisji Konkursowej w kwestii wyboru zwycięzców Konkursu nie przysługuje zażalenie ani żadna inna forma reklamacji.
X. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRODY
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego zakończeniu, na stronie bkp.dookolaswiata24.pl
2. Osoby, których prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powiadomione zostaną o wygranej drogą e-mailową lub telefoniczną.
3. Nagrody przesłane zostaną Zwycięzcom na adres podany w zgłoszeniu.
XI. UWAGI KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu – 26 listopada 2020 roku